کاترین اشتون در دیدار اول

کاترین اشتون در دیدار دوم

کاترین اشتون در دیدار سوم

پیش بینی  دیدار چهارم